Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เชิญร่วมอบรมลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการเตรียมประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สำหรับครูสังกัด อปท.(ตาม ว23/2561)
… ลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท…
แจ้งชื่อ สกุล เบอร์โทร (โอน)ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน…
โทร. 09 3131 9069 : ไอดีไลน์ krucyber 26 ก.ค.63 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก
 2  สิงหาคม โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก
 8  ส.ค.63 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
 15 ส.ค.63 โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
 16 ส.ค.63 จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 1. บันทึกข้อความขอประเมินฯ
 2. ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ประเมินฯ
 3. หนังสือตอบรับเป็นผู้ประเมินฯ
 4. หนังสือขอความเห็นชอบ ก. จังหวัด
 5. ประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินฯ
 6. ประกาศแต่งตั้ง กก. ตรวจสอบและกลั่นกรองฯ

เริ่มต้นเตรียมประเมินวิทยฐานะครู อปท.เกณฑ์ใหม่กับ arunee.netซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.เริ่มต้นอย่างไรกับการเตรียมฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สำหรับครู ศพด.การออกแบบปกหนังสือ/ปกแฟ้มงานด้วยโปรแกรม Power Pointวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ศพด.วิทยฐานะครู ศพด. ว23  :  แผนฯปีงบประมาณ 2563  :  SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  :  ประเมินคุณภาพภายใน ศพด.  :  การเลื่อนเงินเดือนครู อปท.  :  การกำหนดมาตรฐาน ศพด.  :  PPR สำหรับ ศพด.  :  ID PLAN สำหรับ ศพด.  :  PLC สำหรับ ศพด.  :  การจัดทำแผน ศพด.  :  วิทยฐานะครู อปท.ตาม ว23  :  ประกันคุณภาพฯ ศพด.  :  การกำหนด มฐ.ของ ศพด.  :  หนังสือราชการที่สำคัญ  :  ซักซ้อม ว23(10 มิ.ย.62)  :  ซักซ้อม ว32(14 ส.ค.62)  :  แนวปฏิบัติฯช่วงเปลี่ยนผ่าน  :  การนับ ชม. การปฏิบัติงาน  :  ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  :  ซักซ้อมฯเปิด ศพด.  :  ประเมิน ศพด.63  :  การแต่งตั้ง กก.ชนก.พิเศษ เกณฑ์เก่า  : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 : ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพฯ ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. : แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล(PPR) : แนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 1) : แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 2) : แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 3) : 

บริหารตน บริหารคน บริหารงาน 
100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ :