ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ.

ดาวน์โหลด....

  มท ๐๘๑๖.๔/ว๗๐๓ หลักสูตรโตไปไม่โกง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
  
หลักสูตรโตไปไม่โกง ของสำนักการศึกษา กทม. 
 
 แฟ้มสะสมงานครู 
 
 ตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากร สังกัด อปท 
  
การประเมินคุณภาพภายใน ศพด.ให้ใช้ ๒๓ มฐ.(ว ๑๕๕๒ ลว.๒๐ ก ค ๕๘) 
  
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  
แนวทางการเสนอขอเครื่องราชฯ อปท. 
  ที่ ศธ 0206.3 ทับ ว 20 ลว. 9 ธ.ค. 2559(การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะฯ)
 
ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลว. 30 ธ.ค. 2559(การปรับมาตรฐานวิทยฐานะฯ) 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 2564) 

  แบบสอบถามความพึงพอใจฯ และแบบสรุปผลการสอบถาม
  หลักเกณฑ์ฯการโอนพนักงาน อปท. มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สพฐ.
  ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3
  ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ ศพด. ปิดการเรียนการสอนในวันครู ของทุกปี 
  การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ ของ อปท. 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ อปท.
  โครงการ 25 โครงการ

  การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูฯ"ระบบวิทยฐานะ"
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) สำหรับ ศพด.

  แผนพัฒนาการศึกษาสามปี สำหรับ ศพด.
  หลักเกณฑ์ คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ
  ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูฯ ท้องถิ่น
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศพด. 
  คู่มือปฎิบัติงานสำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ตัวอย่างบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ปฐมวัย

 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

บทความ... krucyber

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553