กำหนดการอบรมหลักสูตร เตรียมประเมินวิทยฐานะสำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันอาทิตย์ ที่   12  กุมภาพันธ์   2560 (ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท)
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่นี่...

สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069

ดาวน์โหลด

ที่ ศธ 0206.3 ทับ ว 26 ลว. 30 ธ.ค. 2559(การปรับมาตรฐานวิทยฐานะฯ) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แบบสอบถามความพึงพอใจฯ และแบบสรุปผลการสอบถาม
 หลักเกณฑ์ฯการโอนพนักงาน อปท. มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สพฐ.
 ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3