กำหนดการอบรม...
หลักสูตร เตรียมประเมินวิทยฐานะสำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

(ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท)

 สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069  

เสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  
โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560  
โรงแรมดิโอวาเลย์ สุราษฎร์ธานี  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560  
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
เสาร์ที่ 8 เมษายน 2560  
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
เสาร์ที่ 22 เมษายน 2560  
โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 
โรงแรมจันทรา จังหวัดนครนายก  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560  
โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
เสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560  
โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560  
โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

 ก้าวอย่างมั่นใจ ก้าวไปกับทีมงานอรุณี ดอทเน็ต 

ดาวน์โหลด....

  แฟ้มสะสมงานครู 
 
 ตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากร สังกัด อปท 
  
การประเมินคุณภาพภายใน ศพด.ให้ใช้ ๒๓ มฐ.(ว ๑๕๕๒ ลว.๒๐ ก ค ๕๘) 
  
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  
แนวทางการเสนอขอเครื่องราชฯ อปท. 
  ที่ ศธ 0206.3 ทับ ว 20 ลว. 9 ธ.ค. 2559(การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะฯ)
 
ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลว. 30 ธ.ค. 2559(การปรับมาตรฐานวิทยฐานะฯ) 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 2564) 

  แบบสอบถามความพึงพอใจฯ และแบบสรุปผลการสอบถาม
  หลักเกณฑ์ฯการโอนพนักงาน อปท. มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สพฐ.
  ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3
  ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ ศพด. ปิดการเรียนการสอนในวันครู ของทุกปี 
  การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ ของ อปท. 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ อปท.
  โครงการ 25 โครงการ

  การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูฯ"ระบบวิทยฐานะ"
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) สำหรับ ศพด.

  แผนพัฒนาการศึกษาสามปี สำหรับ ศพด.
  หลักเกณฑ์ คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ
  ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูฯ ท้องถิ่น
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศพด. 
  คู่มือปฎิบัติงานสำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ตัวอย่างบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ปฐมวัย

 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓