Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

การออกแบบปกหนังสือ/ปกแฟ้มงานด้วยโปรแกรม Power Pointวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ศพด.วิทยฐานะครู ศพด. ว23  :  แผนฯปีงบประมาณ 2563  :  SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  :  ประเมินคุณภาพภายใน ศพด.  :  การเลื่อนเงินเดือนครู อปท.  :  การกำหนดมาตรฐาน ศพด.  :  PPR สำหรับ ศพด.  :  ID PLAN สำหรับ ศพด.  :  PLC สำหรับ ศพด.  :  การจัดทำแผน ศพด.  :  วิทยฐานะครู อปท.ตาม ว23  :  ประกันคุณภาพฯ ศพด.  :  การกำหนด มฐ.ของ ศพด.  :  หนังสือราชการที่สำคัญ  :  ซักซ้อม ว23(10 มิ.ย.62)  :  ซักซ้อม ว32(14 ส.ค.62)  :  แนวปฏิบัติฯช่วงเปลี่ยนผ่าน  :  การนับ ชม. การปฏิบัติงาน  :  ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  :  ซักซ้อมฯเปิด ศพด.  :  ประเมิน ศพด.63  :  การแต่งตั้ง กก.ชนก.พิเศษ เกณฑ์เก่า  : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 : ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพฯ ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. : แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล(PPR) : แนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 1) : แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 2) : แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 3) : 

บริหารตน บริหารคน บริหารงาน 
100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ :