ผู้ดูแลเว็บ : นายเข็มชาติ พิมพิลา
อีเมล์ : krucyber@gmail.com
ไอดีไลน์ : krucyber
โทร  09 3131 9069

เอกสารที่ครู ศพด. ควรมี
ท่านมีหรือยัง...

ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนังสือด่วนที่สุด ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 806 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ดำเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาฯ โดยให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต จึงจัดอบรมหลักสูตร
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561)โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)" ขึัน 

ท่านจะได้รับ วุฒิบัตร คู่มือ และ CD ข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
โทร 09 3131 9069 นะครับ

การประเมินผลงานฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.2561

คณะกรรมการกลางข้าราชการฯ(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินผลงานฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ซึ่งมุ่งประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จริง โดยวัดจากสัมฤทธิ์ผลของงาน และคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะมีการประเมิน ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์เดิม ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางการปฏิบัติ ทั้งเรื่องคุณสมบัติ ระยะเวลา ฯลฯ(ที่ มท 0809.4/ว 23)

ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต จึงจัดอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง-มาตรฐานวิทยฐานะ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่(ว 23/2561) สำหรับครู สังกัด อปท.(สายงานการสอน)" ขึ้น

ท่านจะได้รับ วุฒิบัตร คู่มือ และ CD ข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
โทร 09 3131 9069 นะครับ

 

ไฟล์เอกสารจำหน่าย ส่งไฟล์ทางไลน์  เฟสฯ
หากท่านต้องการติดต่อได้ที่ 09 3131 9069 หรือ ไอดี: krucyber หรือทางเฟสฯ: ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

1. หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.ปีการศึกษา 2561 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ปฐมวัย 2560 ราคา 290 บาท

2. SAR ปีการศึกษา 2562 สอดคล้องมาตรฐานใหม่ ราคา 290 บาท

3. แผนฯปีการศึกษา 2562 พร้อม 25 โครงการสอดคล้องมาตรฐานใหม่ ราคา 290 บาท

4. รายงานประกอบการขอเลื่อนเงินเดือนฯ ใหม่ ราคา 390 บาท

5. ไฟล์เอกสาร "การจัดระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806" พร้อมไฟล์คู่มือ ที่ใช้จัดอบรม ราคา     บาท

6. ไฟล์เอกสาร "การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง-มาตรฐานวิทยฐานะและเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ว 23/2561 สำหรับครู สังกัด อปท. สายงานการสอน” (เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) พร้อมไฟล์คู่มือ ที่ใช้จัดอบรม ราคา     บาท