1. เสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560   โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

2. อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560   โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่ 

3. อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560    โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม 

4. เสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560    โรงแรมกิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี 

5. อาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560    โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ 

6. เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560    บ้านปลาทับทิมฯ สมุทรสงคราม 

7. อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560   โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี 

หลักสูตร...แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเส้นทางความก้าวหน้าของครู
สู่วิทยฐานะชำนาญการ

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญที่นี่ครับ

ยังเป็นที่กังขาและสงสัยกันมาโดยลำดับว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถขอมีวิทยฐานะได้หรือไม่ มีการบอกเล่าและขยายคำพูดจากที่ได้ยินมาและเล่าต่อๆ กันไป บ้างก็ว่าขอได้ บ้างก็ว่าขอไม่ได้ ในขณะที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงของกรมส่งเสริมก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแถลงไข คงเป็นเพราะกรมได้ออกหนังสื่อและประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ชัดเจนแล้ว ประมาณว่าให้ไปอ่านเอาเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีการจัดอบรมเตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการโดยบุคลากรของกรมส่งเสริมเป็คนจัด นั่นก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกให้รู้ว่า ครูศูย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ เหตุผลอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขอมีวิทยฐานะได้ เหตุผลประการแรก "ครู" สังกัดอื่น ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. หรือโรงเรียนเทศบาล สามารถขอได้ แล้วทำไม"ครู" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะขอไม่ได้ เพราะมีตำแหน่งเป็น "ครู" เหมือนกัน ประการที่สอง....   pdf ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(อบต.) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 (1.69 MB)  ข้อ 3.1 ได้กำหนดประเภทพนักงานครูเทศบาล(อบต.) 3.1.1 สายงานการสอนได้แก่ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย และครู ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ตามประกาศฉบับเดียวกัน) ได้กำหนดวิทยฐานะสายงานการสอนประกอบด้วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ดูต่อไปกับประกาศฉบับเดิมได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง "ครู"เกี่ยวกับ.....

คุณสมบัติสำหรับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งไว้ 3 ข้อ คือ
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ฯ 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย/ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก/ตำแหน่งหัวหน้า ศพด.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.ท.(ก.อบต.) ฯ
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การให้ได้รับเงินเดือน...ข้อนี้สำคัญ !!
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้ใดผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ  
ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.ท.(ก.อบต.) กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2  คศ.3   คศ.4  หรือ คศ.5  ตามลำดับ

...ก้าวอย่างมั่นใจ ก้าวไปกับทีมงานอรุณี ดอทเน็ต ...

สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069