Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 7365

http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2562-2563/200-2563-1/file

ก้าวแรก...

1. ศึกษาหลักเกณฑ์

2. หาผู้ประเมินก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาเพราะการประเมินฯตามเกณฑ์ใหม่จะประเมินปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ผู้ประเมินมีเพียง 1 คน คือผู้อำนวยการสถานศึกษา และต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ยื่นขอ ในกรณี ศพด.ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ อปท.เสนอ ก.จังหวัด แต่งตั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นฯเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกปีการศึกษา(ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว23 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ) ซึ่งการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นผู้ประเมินนั้น สามารถเอาครู หรือ ผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. หรือสังกัด อปท.ก็ได้ โดยต้องเสนอชื่อให้ ก.จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ เมื่อ ก.จังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว นายก อปท.เป็นคนลงนามแต่งตั้งโดยมำเป็น "ประกาศแต่งตั้ง" เพราะ ผอ.โรงเรียนไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายก อปท.จึงใช้ "คำสั่ง" ไม่ได้
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่เลยครับ


3. เมื่อนายก อปท.แต่งตั้งผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประเมินแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานครูใน ศพด.นั้น หรือ ศพด.อื่นหรือแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ./ทต./อบต. ก็ได้ ในหลักเกณฑ์ไม่ระบุจำนวนกี่คน แต่ในแบบ วฐ. มีช่องให้ลงชื่อ 3 คน และมีช่องลงชื่อประธานกรรมการด้วย ดังนั้นจึงควรแต่งตั้ง 3 คน และให้คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน... ผู้ประเมินจะมาเป็นประธานไม่ได้ เพราะไม่ใช่กรรมการฯ...


4. หลังจากทำข้อ 1-3 ได้ทันท่วงที(ก่อนเปิดเทอม) แล้วก้าวที่ 2...3...4...จนถึงก้าวสุดท้ายจนถึงเส้นชัย ก็จะตามกันมาเป็นลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูตามลิ้งค์นี้เลยนะครับ http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/23

http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2562-2563/200-2563-1/file

 

หมวด: