Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลว.2 กันยายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เค้าโครงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด