Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

คำแนะนำ...
สิ่งที่จะต้องดำเนินการในเบื้องต้นก่อนเริ่มปีการศึกษา สำหรับผู้ที่จะขอประเมินเพือให้มีหรือเลื่อนวิทนฐานะสูงขึ้น สำหรับครู สังกัด อปท.

1. ทำบันทึกข้อความขอประเมินฯ
2. ทำบันทึกขอความขอความอนุเคราะห์ผู้ประเมินฯ
3. ทำหนังสือตอบรับเป็นผู้ประเมินผลงานฯ
4. ทำหนังสือขอความเห็นชอบ ก. จังหวัด
5. ทำประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินฯ
6. ทำประกาศแต่งตั้ง-กก.ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ฯลฯ .... ควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หรืออย่างช้าไม่ควรเลยเวลาเปิดเทอมเกิน 2-3 เดือน
ทำสิ่งเหล่านี้เสร็จท่านควรเข้ารับการอบรม เพื่อดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ให้สอดคล้องต่อเนื่อง และถูกต้อง จะเข้าอบรมกับหน่วยงานใด ก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจารณา

ไฟล์ Word ข้อ 1-6 ท่านสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ ฟรี !!
ตามลิ้งค์ด้านล่าง...
http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/new-2563

 
หลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง
1. หลักสูตร 627172001 การวิจัยชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
2. หลักสูตร621161014 สนุกกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม 0931319069(เข็มชาติ  พิมพิลา)