Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

คำแนะนำ...
สิ่งที่จะต้องดำเนินการในเบื้องต้นก่อนเริ่มปีการศึกษา สำหรับผู้ที่จะขอประเมินเพือให้มีหรือเลื่อนวิทนฐานะสูงขึ้น สำหรับครู สังกัด อปท.

1. ทำบันทึกข้อความขอประเมินฯ 
ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และยื่นก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา ประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน
2. ทำบันทึกขอความขอความอนุเคราะห์/ขอความร่วมมือผู้ประเมินฯ
ขอความอนุเคราะห์ใช้ในกรณีที่เป็นบุคคลนอกหน่วยงาน ขอความร่วมมือใช้ในกรณีที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
3. ทำหนังสือตอบรับเป็นผู้ประเมินผลงานฯ
4. ทำหนังสือขอความเห็นชอบ ก. จังหวัด เพื่อลงนามแต่งตั้ง
ในหนังสือ  ว45 มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า "...กรณี ผอ.สำนัก/กองการศึกษาฯ ที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ประกาศแต่งตั้ง....." คำว่า "ที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ประกาศแต่งตั้ง....." นั้น ผู้ที่ลงนามแต่งตั้ง "ผู้ประเมิน" ก็น่าจะเป็น ก.ฯ แต่ในทางปฏิบัติ ก็แตกต่างหลากหลาย ตามที่เจ้านายแต่ละแห่งจะให้ดำเนินการ ถามว่า "ผิด" หรือ "ถูก" ก็แล้วแต่จะพิจารณากัน นะครับ !!?
5. ประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินฯ
ใช้"ประกาศแต่งตั้ง" หรือ "คำสั่งแต่งตั้ง" แล้วแต่กรณี เมื่อแต่งตั้งผู้ประเมินแล้ว ให้ผู้ประเมินลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองจำนวน 3 คน โดยใช้ "ประกาศแต่งตั้ง" หรือ "คำสั่งแต่งตั้ง" แล้วแต่กรณีเช่นกัน 
6. เมื่อได้ผู้ประเมิน และกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว ก็เริ่มต้นเก็บงานวันแรกที่เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
ฯลฯ .... ควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หรืออย่างช้าไม่ควรเลยเวลาเปิดเทอมเกิน 2-3 เดือน
ทำสิ่งเหล่านี้เสร็จท่านควรเข้ารับการอบรม เพื่อดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ให้สอดคล้องต่อเนื่อง และถูกต้อง จะเข้าอบรมกับหน่วยงานใด ก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจารณา

ไฟล์ Word ข้อ 1-6 ท่านสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ ฟรี !!
ตามลิ้งค์ด้านล่าง...
http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/new-2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 0931319069(เข็มชาติ  พิมพิลา)