ผู้ดูแลเว็บ : นายเข็มชาติ พิมพิลา
อีเมล์ : krucyber@gmail.com
ไอดีไลน์ : krucyber
โทร  09 3131 9069

Folder ประกันคุณภาพการศึกษา ศพด.

หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561) โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)”

1. วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
2. วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก
3. วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
4. วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโทร 09 3131 906

 

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf การประกันคุณภาพฯ และเตรียมประเมินมาตรฐานใหม่ 2562 ( pdf, 195 KB ) (2216 download) Popular
document บันทึก เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานฯ ศพด 2562 ( docx, 100 KB ) (903 download) Popular
pdf ประกันคุณภาพ วิทยฐานะ(อุบลฯ และนครราชสีมา) ( pdf, 306 KB ) (841 download) Popular
document ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 ( docx, 109 KB ) (873 download) Popular
pdf สมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการเด็กฯ กรมอนามัย ( pdf, 5.08 MB ) (629 download) Popular
pdf หนังสือเชิญอบรม ประกันคุณภาพ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี 2562 ( pdf, 164 KB ) (368 download) Popular