ผู้ดูแลเว็บ : นายเข็มชาติ พิมพิลา
อีเมล์ : krucyber@gmail.com
ไอดีไลน์ : krucyber
โทร  09 3131 9069

Folder การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ อปท.

ประกาศ ก.จ._มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ กจ._พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.ท._มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ กท._พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.อบต_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ อบต._พ.ศ. 2562

ขอบคุณแหล่งข้อมูล จาก http://www.dla.go.th/index.jsp

2 IN 1  รวม 2 หลักสูตร ใน 1 วัน ลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท
1. หลักสูตร
 “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561) โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)”

2. หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง-มาตรฐานวิทยฐานะ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่(ว 23/2561)สำหรับครู สังกัด  อปท.(สายงานการสอน)”

1. วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก
2. วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
3. วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโทร 09 3131 906

โอน ลงทะเบียน 
กสิกรไทย 455 2 13601 8 สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
กรุงไทย มินตรา 982 3 00337 8 สาขาเซ็นทรัล เชียงราย

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทต เวียงเชียงรุ้ง ( docx, 105 KB ) (392 download) Popular
pdf ประกาศ ก จ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ ศ 2562 ( pdf, 1.68 MB ) (526 download) Popular
pdf ประกาศ ก ท มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ ศ 2562 ( pdf, 1.55 MB ) (267 download) Popular
pdf ประกาศ ก อบต มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ ศ 2562 ( pdf, 1.66 MB ) (307 download) Popular
pdf โครงการ และหนังสือเชิญอบรม การจัดระบบประกันคุณภาพฯ ( pdf, 164 KB ) (125 download) Popular
pdf โครงการ และหนังสือเชิญอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ว 23 ( pdf, 163 KB ) (126 download) Popular