ผู้ดูแลเว็บ : นายเข็มชาติ พิมพิลา
อีเมล์ : krucyber@gmail.com
ไอดีไลน์ : krucyber
โทร  09 3131 9069

Folder เอกสารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมี

2 IN 1  รวม 2 หลักสูตร ใน 1 วัน ลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท
1. หลักสูตร
 “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561) โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)”

2. หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง-มาตรฐานวิทยฐานะ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่(ว 23/2561)สำหรับครู สังกัด  อปท.(สายงานการสอน)”

1. วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก
2. วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
3. วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโทร 09 3131 906

โอน ลงทะเบียน 1,500 บาท
กสิกรไทย 455 2 13601 8 สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
กรุงไทย มินตรา 982 3 00337 8 สาขาเซ็นทรัล เชียงราย