Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

Folder ศูนย์ดาวน์โหลด

Folder ID PLAN - แผนการพัฒนาตนเองรายปี
Folder PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับครู อปท.
Folder กัญชง
Folder การจัดทำแผนฯ อปท. สถานศึกษา และ ศพด.
Folder การจัดระบบประกันคุณภาพฯ ศพด. ตามกฏกระทรวง 2561
Folder ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
Folder ตัวอย่างปกหนังสือ-ปกแฟ้มงาน 3 ชุด(จำนวน 91 แบบ)_190 B.
Folder นโยบาย และจุดเน้น การจัดการศึกษา
Folder ประกันคุณภาพฯ ประเมินมาตรฐาน_ใหม่ ศพด._new_2563
Folder ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครู อปท.ฯ พ.ศ.2562
Folder วิทยฐานะ 2565
Folder วิทยฐานะครู อปท. เกณฑ์ใหม่_new_2563
Folder วิทยะฐานะครู อปท. ว23
Folder วิทยะฐานะครู อปท. เกณฑ์เก่า
Folder วุฒิบัตร 2 หลักสูตร
Folder วุฒิบัตร PLC
Folder วุฒิบัตร เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Folder วุฒิบัตรรวม 2564
Folder วุฒิบัตรอบรม ว23
Folder วุฒิบัตรแก้ไข 20 ชั่วโมง
Folder สำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
Folder หนังสือราชการที่สำคัญสำหรับครู ศพด. 2562-2563
Folder หนังสืออบรมคุรุพัฒนา 2564
Folder หนังสือเชิญอบรม 2562-2563
Folder หนังสือเชิญอบรม 2564
Folder หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Folder หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Folder อบรม Online
Folder ออกแบบปกหนังสือ ปกแฟ้มงาน
Folder เยียวยา
Folder เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตปลูกกัญชง
Folder เอกสารวิสาหกิจฯ เวียงเชียงรุ้ง
Folder แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกหลังสอน
Folder แผนประจำปีงบประมาณ 2562
Folder แผนพัฒนาการศึกษา - 2566 - 2570
Folder ไฟล์งานธุรการ สำหรับ ศพด.
Folder ไฟล์ประกอบการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง