เขียนโดย Super User
ฮิต: 21708

การประเมินคุณภาพภายใน ศพด.

1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. จัดทำ/จัดหา แบบประเมิน
3. กำหนดปฏิทินการประเมิน
4. ประเมินตามกำหนด
5. สรุป และแจ้งผลการประเมิน
6. ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการจัดทำ SAR

ตัวอย่าง...
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบประเมิน ดาวน์โหลดได้ที่นี่...

การจัดทำ SAR


คลิกอ่านต่อ...

หมวด: