Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 16335

การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่(%) ตามคู่มือการประเมินผลงานครูฯ อปท. ตาม ว 2347 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป เป็นการประเมินจากผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง โดยแบ่งตามสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ประเมินปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม และ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของทุกปี โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ คือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน และประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยฯ 30 คะแนน

ขั้นตอนของการประเมิน
1. อปท.ประกาศหลักเกณฑ์
2. ประกาศให้ใช้แบบประเมินฯ ตามที่กำหนด
3. จัดทำคำรับรองฯ บันทึกข้อตกลง(MOU)
4. ประเมินตนเอง
5. ผู้บังคับบัญชาประเมิน
6. แจ้งผลการประเมิน
7. คณะกรรมการกลั่นกรองฯเสนอผลการประเมินต่อนายก อปท.
8. ประกาศผล

หมวด: