เขียนโดย Super User
ฮิต: 44775

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ ศพด. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. วิเคราะห์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ของตนเอง
3. จัดทำร่างมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
4. ส่งร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ประกาศใช้มาตรฐานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. จัดการศึกษาตามาตรฐานฯ และตัวบ่งชี้ตามที่กำหนด

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา


คลิกอ่านต่อ...

หมวด: