เขียนโดย Super User
ฮิต: 18667

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ศพด.

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ(แผน 4 ปี : แผน ปีงบประมาณ : แผน ปีการศึกษา)
2. ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนฯ
3. จัดทำแผนฯ ฉบับร่าง
4. นำแผนฯ ฉบับร่าง ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ประกาศใช้แผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนฯ
7. ติดตาม ตรวจสอบ
8. สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ศพด.


คลิกอ่านต่อ...

หมวด: