Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 31996

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว860 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จัดระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ 2561 และให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

กฎกระทรวงฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. ดำเนินการตามแผน
4. ประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน
5. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาฯตาม มฐ.
6. จัดส่ง SAR ให้แก่ อปท. ทุกปี

หน้าที่ของ อปท.(ตามกฎกระทรวง)
1. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำ ศพด.เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ ศพด.พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของ ศพด.ให้ สมศ.พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

หน้าที่ของ สมศ.(ตามกฎกระทรวง)
1. ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ ศพด.
2. ส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องดำเนินการตามลำดับ ดังนี้...

คลิกอ่านต่อ...

หมวด: