Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 18243

ตามหนังสือซักซ้อม ที่ มท 0809.4/ว23 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

 หนังสือฉบับนี้ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติ 4 เรื่อง คือ
1. ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น กรณีที่ ศพด.ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เสนอ ก.จังหวัด แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ประเมินฯ(ไม่ระบุว่าผู้ประเมินฯต้องเป็นข้าราชการ สังกัดใด) โดยผู้ประเมินจะต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ยื่นขอ และก่อนเริ่มปีการศึกษาให้ผู้รับการประเมินเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน และเอกสารอื่นที่เี่ยวข้อง ต่อ ผอ.กองการศึกษา เพื่อรับทราบ/ติดตามผผการปฏิบัติงาน
2. การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองฯ เมื่อมีประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินฯโดยนายก อปท.เป็นผู้ลงนามแล้ว ให้ผู้ประเมินแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล โดยให้แต่งตั้งจากพนักงาหรือข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน ศพด. นั้น หรือ ศพด.อื่น หรือแต่งตั้งจากพนักงาหรือข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน อบจ., ทต., อบต. โดยไม่ระบุว่าต้องมีวิทยฐานะใด ดังนั้นก็สามารถแต่งตั้ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้
3. การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ให้บันทึกตามแบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล(Personol Perfomance Report : PPR) เป็นประจำ ต่อเนื่อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยสามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.2561
4. เอกสารประกอบการยื่นขอฯ ที่ต้องส่ง จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) คำขอฯ(วฐ.1) 2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา(วฐ.2)  3) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล(Personol Perfomance Report : PPR) 4) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน  ตารางกิจกรรมประจำวัน สำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

รายละเอียดพร้อมไฟล์เอกสารและตัวอย่างงาน ติดตามได้ทุกจุดอบรมของทีมงานอรุณีดอทเน็ต นะครับ

7 ธันวาคม 2562 จัดที่โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นะครับ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ คลิกที่นี่เลยครับ  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09 3131 9069 นะครับ

หมวด: