Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 16129

มีสมาชิกสอบถามกันมามากมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว23(เณฑ์ใหม่) ประการแรกคงต้องบอกว่าให้ไปอ่าน/ศึกษาหลักเกณฑ์ สัก 2-3 รอบก่อน พอเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะนำทาง หลังจากศึกษาหลักเกณฑ์หรือแนวทางพอประมาณ ก็ลองมาเดินตามแนวทางที่แนะนำและสรุปความ ดังนี้

1. สำรวจคุณสมบัติของตนเองว่าดำรงตำแหน่งครู  หรือดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อไหร่ ตามประกาศฯ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สามารถเข้าสู่กระบวนการเตรียมเอกสารหลักฐาน/ข้อมูล/งานต่างๆ ได้ทันที ไม่ต้องรอให้ครบปี
2. ทำความเข้าใจ/แจ้ง/หารือต้นสังกัด(ผอ.กองฯ) ให้เข้าใจร่วมกันว่าครูสามารถเข้าสู่กระบวนการเตรียมประเมินฯได้ อาจคุยเป็นการส่วนตัวหรือทำบันทึกข้อความ โดยแนบ ว23 และหนังสือซักซ้อมไปด้วย 
3. หาผู้ประเมินฯ(1 ท่าน) ตามหนังสือซักซ้อม ให้หาผู้ประเมินที่มีตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา หรือครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าที่ยื่นขอ อาจเอาจากสังกัก สพฐ.หรือสังกัดท้องถิ่นก็ได้ เพราะหนังสือซักซ้อมไม่ได้ระบุสังกัด โดยให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบตอบรับ ส่งไปขอฯ เมื่อได้รับการตอบรับก็ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ก.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.จังหวัดให้ความเห็นชอบส่งเรื่องกลับมาก็ให้นายกฯออกประกาศแต่งตั้งผู้ประเมิน
4. เมื่อผู้ประเมินได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้ประเมินออกประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง 3 คน 

เมื่อได้ผู้ประเมิน และกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว ครูผู้ขอรับการประเมินก็เตรียมตัว เตรียมงาน เตรียมแฟ้ม ฯลฯ รายละเอียดตาม ว23

รายละเอียดพร้อมไฟล์เอกสารและตัวอย่างงาน ติดตามได้ทุกจุดอบรมของทีมงานอรุณีดอทเน็ต นะครับ 7 ธันวาคม 2562 จัดที่โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นะครับ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ คลิกที่นี่เลยครับ  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09 3131 9069 นะครับ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่เลยนะครับ

หมวด: