ภาคความรู้ความสามารถ(ภาค ก)
ต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมต่อไปได้

รายละเอียดหลักสูตร/เนื้อหาที่จะสอบ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พรบ.ระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.3539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
9. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
12. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
13. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14. แผนการศึกษาแห่งชาติ

ภาคความเหมาะสมฯ(ภาค ข)
เกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
1. สัมภาษณ์                         30 คะแนน
2. ผลงานที่ประสบความสำเร็จ  20 คะแนน 
3. การนำเสนอวิสัยทัศน์          20 คะแนน 
4. ประว้ติการรับราชการ           30 คะแนน
   - ประว้ติการศึกษา                      5  คะแนน 
   - อายุราชการ                           15  คะแนน
   - วินัย ย้อนหลัง 5 ปี                    5  คะแนน
   - ความดีความชอบย้อนหล้ง 5 ปี     5 คะแนน

ต้องส่งเอกสารผลงาน และวิสัยทัศน์ในวันสอบภาคความเหมาะสมฯ ดังนี้
1. ผลงานที่ประสบความสำเร็จ เช่นโครงการต่างๆ ไม่เกิน 5 หน้า เอ 4 ขนาด 16 พ้อยท์
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาในตำแหน่งที่สมัคร ระบุถึงสมรรถนะทางการบริหาร ความคาดหวัง 
    เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ของงาน จะต้องสื่อให้เห็นถึง
    การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
    ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร(ต้องเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้จริง) ความยาว
    ไม่เกิน 5 หน้า เอ 4 ขนาด 16 พ้อยท์