Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 55813

ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561(ว23/2561) มีสิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย 1) สำเนาประกาศ ก.อบจ., ก.ท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 : 2) สำเนาประกาศ ก.อบจ., ก.ท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น : 3) สำเนาประกาศ ก.อบจ., ก.ท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการฯสายงานการสอน : บัญชีสรุปสารสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรฯ อปท.

1) สำเนาประกาศ ก.อบจ., ก.ท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
จะกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ ของข้าราชการฯ 3 ตำแหน่ง คือ : ครูผู้ดูแลเด็ก : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูผู้ช่วย : ครู
และกำหนดวิทยฐานะ : ครูชำนาญการ : ครูชำนาญการพิเศษ :ครูเชี่ยวชาญ : ครูเชี่ยวชาญพิเศษ :
ซึ่งจะเป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงว่า ครู ศพด.สามารถมีวิทยฐานะได้เหมือนกับครูสังกัดโรงเรียน

2) สำเนาประกาศ ก.อบจ., ก.ท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมีข้อกำหนด/เงื่อนไขดังนี้
1. เรื่องคุณสมบัติ กำหนดไว้ว่าหากจะยื่นขอฯต้องดำรงตำแหน่งที่มีวืทยฐานะในปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หมายความว่าผู้ที่จะยื่นขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ต้องดำรงดำแหน่งครู อันดับ คศ.1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี : ผู้ที่จะยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการ ไปชำนาญการพิเศษ จะต้องดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นขอฯ ในประเด็น 5 ปี ไม่ได้หมายความว่า "รอ" ให้ถึง 5 ปี ถึงจะเก็บข้อมูลเพื่อประเมินย้อนหลัง แต่สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 : ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 ฯลฯ ไม่ต้องรอให้ครองตำแหน่งครบ 1 ปี แต่การเข้าสูกระบวนกระบวนการจะต้องเริ่มต้นปีการศึกษา เก็บงาน/ผลงาน และประเมินทุกปี

2. ชั่วโมงปฏิบัติงาน ผู้ที่จะยื่นขอฯ ชำนาญการ : ชำนาญการพิเศษ จะต้องมีชั่งโมงปฏิบัติงาน ปีละไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมง PLC ปีละไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำ ตามที่กำหนด คือ ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอด 5 ปี ย้อนหลังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยฯ

4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด(คูปองครู) ปีละ 12-20 ชั่วโมง ใน 5 ปี ต้องไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม ต้องเขียน ID PLAN

5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ประเมิน 3 ด้าน ต้องผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยจะมีการประเมินภปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

ผู้ประเมิน และกรรมการตรวจสอบ ติดตามได้ที่นี่ครับ

แนวปฏิบัติฯช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ใครขะยื่นขอฯเกณฑ์เก่า หรือใหม่ ติดตามที่นี่เลยครับ

รายละเอียดอื่นๆ พร้อมตัวอย่าง ตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอด 5 ปี ติดตามได้ทุกจุดอบรม : ชัดเจน ปฏิบัติได้

 

หมวด: