Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 34206

วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยให้มีการประเมินต่อเนื่อง ทุกปี ดังนี้
1. ให้ผู้ขอรับการประเมินฯ จัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ รายปีการศึกษา(วฐ.2) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. ให้ผู้ประเมินฯ ประเมินฯ 5 ปีการศึกษา ต่อเนื่อง โดยประเมินภาคเรียนบะ 1 ครั้ง โดยการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้คำแนะนำและพัฒนา ส่วนการประเมินในภาคเรียนที่ 2 เป็นการประเมินภาพรวมทั้งปี
3. ให้ผู้ประเมินฯ แจังผลการประเมินฯ ให้ผู้รับการประเมินฯ ทราบ ทุกปีการศึกษาเมื่อทำการประเมินเสร็จ

รายละเอียดพร้อมไฟล์เอกสารและตัวอย่างงาน ติดตามได้ทุกจุดอบรมของทีมงานอรุณีดอทเน็ต นะครับ

7 ธันวาคม 2562 จัดที่โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นะครับ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ คลิกที่นี่เลยครับ  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09 3131 9069 นะครับ

หมวด: