Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 9051

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและจัดทำหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามแะประเมินผลการใช้หลักสูตร

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ศึกษา/ทำความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อำนาจหน้าที่
2) ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมความเชื่อและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3) ศึกษา/ทำความเข้าใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสารหลักสูตร และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
4) วิเคราะห์ศักยภาพของ ศพด.ทุกด้าน
5) นำข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดโครงร่างของหลักสูตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสนองความต้องการ/ความสนใจของผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและจัดทำหลักสูตร ดำเนินการดังนี้
1) วางแผนและเตรียมความพร้อม โดยจัดทำโครงร่างและองค์ประกอบของหลักสูตร พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ควรประกอบด้วย ผู้บริการ อปท. ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้า ศพด. ครูและผดด. ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน บุคลากรทาวสาธารณะสุข
3) จัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
เมื่อจัดทำหลักสูตรเสร็จแล้ว ต้องมีการประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้

ขั้นตอนที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

แนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 2)

 

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ จากกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หมวด: