Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 7881

องค์ประกอบหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
2. สาระการเรียนรู้
- ประสบการณ์สำคัฯ
- สาระที่ควรรู้
3. โครงสร้างเวลาเรียน
4. การจัดประสบการณ์
5. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
7. การบริหารจัดการและการใช้หลักสูตร
8. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
9. การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา
10. อื่นๆ

แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 3)

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ จากกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หมวด: