Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 5756

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ศพด.
๑. เพื่อหาทางแก้/ไขปรับปรุงสิ่งที่พบในองค์ประกอบหลักสูตร ทําในขณะที่กําลังยกร่างหลักสูตร/ขณะที่นําหลักสูตรไปใช้ เพื่อพิจารณาว่า
องค์ประกอบของหลักสูตรที่จัดทํานั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท/ความต้องการเพียงใด เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น
๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารก่อนที่จะนําหลักสูตรไปใช้

แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ศพด.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. สร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสตร ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
๓. ดําเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร
๔. เมื่อตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรแล้ว ประชุมสรุป/เสนอผลการตรวจสอบในภาพรวม เพื่อนําไปปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ/เหมาะสมกับบริบท

http://arunee.net/index.php/2019-08-21-05-19-02/2020-01-13-14-33-32

หมวด: