Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 16406

คุณสมบัติผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู อปท. เกณฑ์ใหม่ ตาม ว23
1. มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1.1 วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
1.2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
1.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
1.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. มีชั่วโมงปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปี  นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้
2.1 การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานปีละไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี(ชั่วโมงปฏิบัติงานประกอบด้วย ชั่วโมงสอนตามตารางฯ : ชั่วโมงสนับสนุนการสอน : ชั่วโมงสนองนโยบาย และชั่วโมง PLC)
2.2 การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานปีละไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด(คูปองครู : 10,000 บาท) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี(ปีละ 12-20 ชั่วโมง 5 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง) 
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นขอ

ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
1. ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รายละเอียดพร้อมไฟล์เอกสารและตัวอย่างงาน ติดตามได้ทุกจุดอบรมของทีมงานอรุณีดอทเน็ต นะครับ

7 ธันวาคม 2562 จัดที่โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นะครับ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ คลิกที่นี่เลยครับ  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09 3131 9069 นะครับ

หมวด: