ดาวน์โหลด.....ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

กำหนดการจัดอบรม...
หลักสูตร "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเส้นทางความก้าวหน้าของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่วิทยฐานะ ครูชำนาญการ"

โดยทีมงานอรุณี ดอทเน็ต
2 เมษายน 2559 จังหวัดอุดรธานี โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3 เมษายน 2559 จังหวัดสกลนคร โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
9 เมษายน 2559 จังหวัดอุบลราชธานี โรงแรม รีเจ้นท์ พาเลซ
10 เมษายน 2559 จังหวัด............ โรงแรม ..........
16 เมษายน 2559 จังหวัดสุรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์
17 เมษายน 2559 จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
23 เมษายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วสมุย รีสอร์ท
24 เมษายน 2559 จังหวัดสงขลา โรงแรมพาวิลเลียน

30 เมษายน 2559 จังหวัด.............(ยังไม่กำหนด)
1 พฤษภาคม 2559 จังหวัด.............(ยังไม่กำหนด)
7 พฤษภาคม 2559 จังหวัด.............(ยังไม่กำหนด)
8 พฤษภาคม 2559 จังหวัด.............(ยังไม่กำหนด)
หลักสูตร "เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ สำหรับ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"


วิทยฐานะ "ครูชำนาญการ" 
สำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน !!
พบกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
สำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" โดยทีมงาน อรุณี ดอทเน็ต
เมษายน 2559 เป็นต้นไป ครับ
ประวัติวิทยากร....
- เคยเป็นประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม "ครูผู้ช่วย"
- เคยเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ"
- และ ฯลฯ

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
         (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะฯ 
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขฯ(ฉ. ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 กฏกระทรวงฯว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓  
 ดาวน์โหลด PowerPoint การบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฟรี !!  
 ดาวน์โหลด หนังสือด่วนที่สุด ของกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 หลักสูตรการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 

หลักสูตรการอบรมฯ

ที่ทีมงาน อรุณี ดอทเน็ต วางแผนและจัดทำขึ้น ณ ปัจจุบันมีสองหลักสูตร
โดยมีวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆ สองประการคือ...
ประการแรก... เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กำหนดโดยต้นสังกัด
ประการที่สอง... เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โดยยึดหลักว่า...."การพัฒนางาน ต้องพัฒนาคนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน" ควบคู่กันไปด้วย

นั่นคือ.... "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 

ซึ่งหลักสูตรนี้จะครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน อาทิ การจัดทำแผนฯ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น

และ... "เส้นทางความก้าวหน้าของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่วิทยฐานะ ครูชำนาญการ"
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีการ...

๑. บรรยายให้ทราบถึงวิธีการและระเบียบ/หลักการที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติการ
๒.๑ ฝึกเขียนคำขอ(วฐ.๑) และบันทึกข้อความเสนอคำขอฯ
๒.๒ ฝึกเขียนและเก็บข้อมูลรายด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(วฐ.๒)
๒.๓ ฝึกเขียนและเก็บข้อมูลรายด้านที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน(วฐ.๒)
๒.๓ อื่นๆ ที่จำเป็น

ซึ่งหลักสูตร "เส้นทางความก้าวหน้าของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่วิทยฐานะ ครูชำนาญการ"
จะจัดเริ่มจัดอบรมในเร็วๆ นี้.......
กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นะครับ !!
ขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจ ที่ให้มา ครับ

"เข็มชาติ พิมพิลา"

ห้วยน้ำริน รีสอร์ท.....
กับ อบต.แม่สลองใน 17-18 ธันวาคม 2558

๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก

๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก

๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  จังหวัดเชียงใหม่

  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม

 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
  บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 
 
 

krucyber

 เบอร์หลัก Line ID 09 3131 9069 เบอร์สำรอง 09 7965 6069
 บัญชีออมทรัพย์ กสิกรไทย 455 2 13601 8 (เข็มชาติ พิมพิลา)
    (สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย)
 บัญชีออมทรัพย์ กรุงไทย 982 3 00337 8 (มินตรา พิมพิลา)
    (สาขาเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย)

 ประจำเดือน สิงหาคม 2558   

 Facebook ทีมงาน arunee.net  
 http://www.drsuwan.com/    
 เผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ รมป.  
 สำนักมาตรฐานวิชาชีพครู
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

 แบบประเมินพัฒนาการ
 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

 คู่มือการจัดทำแผนฯ
 คู่มือการนำเงินรายได้ฯมาใช้จ่ายฯ 2551
 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี
 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ ปี
 การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ
 การจัดทำแผนประจำปีการศึกษา

 การกำหนดอัตลักษณ์  
 ตัวอย่างการเขียน SAR. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติฯ ครูผู้ดูแลเด็ก 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติฯ หัวหน้าศูนยฯ

 ตัวอย่าง สรุปคะแนนผลการประเมินฯ 2 ปี (8 ครั้ง)

 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย 
 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  

กฎฯ ระเบียบ

 กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ๒๕๕๘

 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 

  เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก 

BumQ.com

 

บุคคลออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1825
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8292
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้31697
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14793
mod_vvisit_counterเดือนนี้43574
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว88113
mod_vvisit_counterยอดรวม5376320

We have: 10 guests, 7 bots online
Your IP: 54.160.223.160
 , 
Today: ก.พ. 13, 2016