Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

บทความ/เอกสาร ที่น่าสนใจสำหรับครู ศพด.


 

พร้อมจำหน่าย : ส่งไฟล์ทางไลน์

  • แผนฯ 5 ปี 256ุ6-2570 : 390 บาท
  • ประกันคุณภาพฯ : 590 บาท
  • วิทยฐานะ ว23 : 990 บาท
  • คศ.2 เกณฑ์เก่า : 690 บาท
  • เลื่อนเงินเดือนครู : 390 บาท
  • PLC 81 ชั่วโมง : 290 บาท
  • ID PLAN : 290 บาท

โทร 09 3131 9069
กสิกรฯ 4552136018 เข็มชาติ พิมพิลา
กรุงไทย 5041701865 เข็มชาติ พิมพิลา

ดาวน์โหลด...
เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษา - 2566 - 2570

ศพด.ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ...
1) กฎกระทรวงฯ การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
2) ที่ มท 0816.3/21409 ลงวันที่ 27 พ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.
3) ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว806 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562(มฐ.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ)

สิ่งที่ต้องทำ...
1. นำ มฐ.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็น มฐ.ฯ ตั้งแต่ปี กศ.2562
2. จัดระบบประกันคุณภาพ(ภายใน-ภายนอก)
3. กำหนดมาตรฐานฯ
4. จัดทำแผนฯ
5. ดำเนินการตามแผนฯ
6. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
7. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง


 1. บันทึกข้อความขอประเมินฯ
 2. ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ประเมินฯ
 3. หนังสือตอบรับเป็นผู้ประเมินฯ
 4. หนังสือขอความเห็นชอบ ก. จังหวัด
 5. ประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินฯ
 6. ประกาศแต่งตั้ง กก. ตรวจสอบและกลั่นกรองฯ

เริ่มต้นเตรียมประเมินวิทยฐานะครู อปท.เกณฑ์ใหม่กับ arunee.netซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.เริ่มต้นอย่างไรกับการเตรียมฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สำหรับครู ศพด.การออกแบบปกหนังสือ/ปกแฟ้มงานด้วยโปรแกรม Power Pointวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ศพด.วิทยฐานะครู ศพด. ว23  :  แผนฯปีงบประมาณ 2563  :  SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  :  ประเมินคุณภาพภายใน ศพด.  :  การเลื่อนเงินเดือนครู อปท.  :  การกำหนดมาตรฐาน ศพด.  :  PPR สำหรับ ศพด.  :  ID PLAN สำหรับ ศพด.  :  PLC สำหรับ ศพด.  :  การจัดทำแผน ศพด.  :  วิทยฐานะครู อปท.ตาม ว23  :  ประกันคุณภาพฯ ศพด.  :  การกำหนด มฐ.ของ ศพด.  :  หนังสือราชการที่สำคัญ  :  ซักซ้อม ว23(10 มิ.ย.62)  :  ซักซ้อม ว32(14 ส.ค.62)  :  แนวปฏิบัติฯช่วงเปลี่ยนผ่าน  :  การนับ ชม. การปฏิบัติงาน  :  ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  :  ซักซ้อมฯเปิด ศพด.  :  ประเมิน ศพด.63  :  การแต่งตั้ง กก.ชนก.พิเศษ เกณฑ์เก่า  : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 : ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพฯ ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. : แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล(PPR) : แนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 1) : แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 2) : แนวทางการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตอนที่ 3) : 

บริหารตน บริหารคน บริหารงาน 
100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ :