Tel. 09 3131 9069 , email: krucyber@gmail.com

ID LINE : 0931319069 : Facebook_ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 48078

การจัดทำ SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ศึกษาแนวทางการเขียน SAR 
3. เขียน SAR ฉบับร่าง
4. นำ SAR ฉบับร่าง เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. นำ SAR ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ส่ง อปท.ต้นสังกัด
6. นำ SAR ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หมวด: