จำนวนผู้เข้าชม(นับ 15 ก.ย. 2555)
Website counter 

  การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม นางอรุณี  พิมพิลาตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยเคียน  สังกัด อบต. ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  ( ด้านที่  1 การปฏิบัติตน)

• คำสั่งมอบหมายงาน
• บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ
• บันทึกครูเวรประจำวัน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน
• บันทึกความดี
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
• ภาพกิจกรรม

• คำสั่งมอบหมายงาน   • บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ   • บันทึกครูเวรประจำวัน   • บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน    • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ • โครงการวันสำคัญ 
• โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   • โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 

• บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ    • บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก • กิจกรรมโครงงาน  
• วิจัยในชั้นเรียน  • รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
• รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม /การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกรรมทางศาสนา/วันสำคัญต่างๆ
• ฯลฯ  

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  (ด้านที่  2  การปฏิบัติงาน)
คำสั่งมอบหมายงาน   • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา • หนังสือคำสั่ง/ใบสมัครเข้าร่วมประชุม อบรมฯ   
• โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  • หลักสูตรสถานศึกษา • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
• โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
 • โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• โครงการผลิตสื่อ    • บันทึกการผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้  • ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน   
• รายงานปฏิบัติงาน/โครงการ   • บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ  • หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น   
• บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก  • กิจกรรมโครงงาน    •  วิจัยชั้นเรียน
 • งานธุรการชั้นเรียน ต่างๆ   • แผ่นพับประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร • เกียรติบัตร - วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม
• ฯลฯ

  ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอวิธีการจัดแฟ้มงาน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา  
เพื่อเป็นแนวทาง  ในโอกาสต่อไป.......โปรดติดตาม ครับ !!!

 

ข้อคิดเห็น  

 
0 #2 16-02-2015 15:51
อ้างอิง ครูใหม่:
รอๆๆค่ะ
วิธีการจัดแฟ้มง าน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา
เพื่อเป็นแนวทาง ในโอกาสต่อไป

^^

http://arunee.net/
อ้างอิง
 
 
0 #1 16-02-2015 14:10
รอๆๆค่ะ
วิธีการจัดแฟ้มง าน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา
เพื่อเป็นแนวทาง ในโอกาสต่อไป

^^
อ้างอิง
 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

krucyber

 เบอร์หลัก Line ID 09 3131 9069 เบอร์สำรอง 09 7965 6069
 บัญชีออมทรัพย์ กสิกรไทย 455 2 13601 8 (เข็มชาติ พิมพิลา)
    (สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย)
 บัญชีออมทรัพย์ กรุงไทย 982 3 00337 8 (มินตรา พิมพิลา)
    (สาขาเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย)

 ประจำเดือน สิงหาคม 2558   

 Facebook ทีมงาน arunee.net  
 http://www.drsuwan.com/    
 เผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ รมป.  
 สำนักมาตรฐานวิชาชีพครู
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

 แบบประเมินพัฒนาการ
 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

 คู่มือการจัดทำแผนฯ
 คู่มือการนำเงินรายได้ฯมาใช้จ่ายฯ 2551
 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี
 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ ปี
 การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ
 การจัดทำแผนประจำปีการศึกษา

 การกำหนดอัตลักษณ์  
 ตัวอย่างการเขียน SAR. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติฯ ครูผู้ดูแลเด็ก 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติฯ หัวหน้าศูนยฯ

 ตัวอย่าง สรุปคะแนนผลการประเมินฯ 2 ปี (8 ครั้ง)

 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย 
 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  

กฎฯ ระเบียบ

 กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ๒๕๕๘

 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 

  เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก 

BumQ.com

 

บุคคลออนไลน์

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้191
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1541
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้191
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14793
mod_vvisit_counterเดือนนี้12068
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว88113
mod_vvisit_counterยอดรวม5344814

We have: 18 guests, 1 bots online
Your IP: 54.196.188.52
 , 
Today: ก.พ. 07, 2016