วัตถุประสงค์...

เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงื่อนไขในการสมัครเรียน...

1. ค่าสมัครเรียน  หลักสูตรละ 290 บาท
2. ระยะเวลาในการเข้าเรียน หลักสูตรละ 1 ปีการศึกษา(1 พฤษภาคม - 31 เมษายน)
3. ระยะเวลาในการสมัครเรียน สามารถสมัครได้ทุกเดือน แต่จะสิ้นสุดการเข้าเรียนในวันที่ 31 เมษายน ของทุกปี 

4. สามารถเข้าเรียนและทำกิจกรรมได้ตลอดเวลา เพราะเป็นระบบออนไลน์(ตลอด 24 ชั่วโมง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่... 0931319069

  Skip available courses

  Available courses

  โครงสร้างหลักสูตร

  1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  2. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      2.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      2.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
            ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            2.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            2.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            2.2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            2.2.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
                     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            2.2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
            2.2.6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
                     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            2.2.7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
            2.2.8 การการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  3. บทบาทหน้าที่ และภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      3.1 หน่วยงานต้นสังกัด(ทต./อบต.)
      3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      3.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
           3.3.1 บุคลากรระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     1) ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
                         ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     2) ครู
                     3) ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
                         ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     4) คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน
                         ผู้ปกครองนักเรียน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน
           3.3.2 บุคลากรต้นสังกัด อบต./เทศบาล

  4. ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก